6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde HALKA Projesi Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* HALKA Projesi´nin veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni kapsamında HALKA Proje Ekibi; kişisel verilerimi, yürütmekte olduğu faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacına yönelik olarak işleyebilir.

İşbu Açık Rıza Metni, kişisel verilerimin ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince sadece HALKA Proje Ekibinin yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda işlenmesini, içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, HALKA Proje Ekibi ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 • Adınız, soyadınız,
 • E-posta adresiniz.

Kişisel verileriniz, projemiz veya projemiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından elektronik kanallar aracılığıyla açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, haber bülteni aboneliği çerçevesinde yürütmekte olduğu faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacı ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde HALKA Projesi Haber Bülteni Aboneliği Aydınlatma Metni

“HALKA Proje Ekibi olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, HALKA Proje Ekibi veya HALKA Proje Ekibi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; aşağıda belirtilen amaç çerçevesinde elektronik olarak toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, HALKA Proje Ekibi’nin yürütmekte olduğu faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacı için işlenmektedir.

HALKA Proje Ekibi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da faaliyetlerin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir, yukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde yazılı ve görsel olarak basılıp fiziki ve elektronik ortamda paylaşılabilir, dağıtılabilir, aktarılabilir.

Belirtmek gerekir ki; HALKA Proje Ekibi, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya faaliyetlerin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

HALKA Proje Ekibi tarafından işlenen kişisel verileriniz; verdiğiniz açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla HALKA Proje Ekibinin yürütmekte olduğu faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

HALKA Proje Ekibi, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda HALKA Proje Ekibinin sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 • Adınız, soyadınız,
 • E-posta adresiniz.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde HALKA Proje Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. HALKA Proje Ekibine ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda HALKA Proje Ekibi, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

info@halkakoop.com